Medlemsvilkår

MEDLEMSVILKÅR
1 GENERELT
1.1 Medlemsvilkårene ("Vilkårene") gjelder for alle medlemskap i Utpust Yoga AS («Selskapet») fra og
med 01.12.2020.
1.2 Vilkårene gjelder som medlemsavtale ("Medlemsavtale") mellom Selskapet og dets medlemmer
("Medlem").
1.3 Medlemsavtalen inngås elektronisk på Selskapets hjemmeside (www.utpustyoga.no) og
Medlemsavtalen er bindende for begge parter fra og med bestillingstidspunktet, hvoretter de
rettigheter og forpliktelser som følger av Medlemsavtalen trer i kraft. Medlemsavtalen er bindende
for den periode som Medlemmet har bundet seg til i Medlemsavtalen.
1.4 All kommunikasjon, herunder dialog med Selskapet, påmelding til timer, bestilling og betaling av
medlemskap, kjøp av klippekort, søknad om å fryse medlemskapet osv., gjøres inne på Selskapets
hjemmeside (www.utpustyoga.no) ved å logge inn på MIN SIDE. Der kan også Medlemmet opprette
en sak/forespørsel – som da blir dialogen mellom Medlemmet og Selskapet.
2 MEDLEMSKAP
2.1 Det er en forutsetning for å inngå Medlemsavtale med Selskapet at man er myndig og har fylt 18
år, at man ikke har ubetalte medlemsavgifter eller annen forfalt gjeld til Selskapet og at man har
alminnelig god helsetilstand.
2.2 Det gjøres unntak for aldersgrensen forutsatt at Medlemsavtalen inngås med foresatte på
medlemmets vegne og at det er foresattes VISA kort som benyttes til betaling.
2.3 Omfanget av Selskapet varianter av medlemskap og priser fremgår av de til enhver tid gjeldende
timeplaner og prislister som er tilgjengelig på hjemmesiden. Selskapet forbeholder seg retten til å
foreta rimelige, sesongavhengige endringer i åpningstider eller redusere tilbudet eller holde stengt i
forbindelse med ferieavvikling, helligdager eller andre offentlig fridager og/eller i forbindelse med
Selskapets arrangementer, uten at dette har innvirkning på medlemmets forpliktelser etter
medlemsavtalen. De samme gjelder ved stenging av uforutsette driftsavbrudd.
2.5 Enhver Medlemsavtale er personlig og kan ikke overdras.
2.6 Alle Medlemmer plikter å rette seg etter Selskapets til enhver tid gjeldende ordensregler.
Ordensreglene er slått opp på Yoga senteret og finnes inne på Selskapets hjemmeside. Anvisninger
fra ansatte i Selskapet skal følges uoppfordret.
3 BINDINGSTID OG OPPSIGELSE
3.1 Alle medlemsavtaler er inngått UTEN bindingstid. En oppsigelse får virkning fra samme dag
oppsigelsen gjøres inne på medlemmets “min side”. Men dersom neste måneds trekk allerede er
gjort fra Medlemmets konto før medlemsavtalen sies opp, blir dette ikke refundert.
3.2 Selskapet tilbyr i utgangspunktet ikke frysing av medlemsavtale. Men dette kan søkes om inne på
medlemmets “min side” på Selskapets hjemmeside.

3.3 Oppsigelse av Medlemsavtalen på Selskapet gjøres inne på MIN SIDE og blir da betraktet som
skriftlig.
4 ENKELTTIMER
4.1 Ved bestilling av enkelttimer gjelder egne vilkår.
5 BETALINGSBETINGELSER
5.1 Medlemsavgift påløper i henhold til enhver tid gjeldende prisliste og fra det tidspunkt
Medlemsavtalen er inngått. Medlemsavgiften forfaller på den dato i måneden som medlemsavtalen
ble tegnet, eller siste fredag før denne datoen dersom datoen faller på en helg eller helligdag.
5.2 Betaling av medlemsavgift skal skje ved bruk av VISA (automatisk trekk fra Medlemmets VISA
kort). Betalingshistorikk er å finne på MIN SIDE.
5.3 Ved inngåelsen av Medlemsavtale innbetales medlemsavgift for resterende dager av samme
måned samt for påfølgende måned.
5.4 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats jf lov om
renter ved forsinket betaling i tillegg til eventuelle purregebyr og andre inndrivelsesomkostninger.
Betalingsforsinkelse som overstiger 20 dager anses som vesentlig mislighold av Medlemsavtalen og
gir Selskapet rett til å velge å heve Medlemsavtalen. Heving av Medlemsavtalen fritar imidlertid ikke
Medlemmet for betaling av utestående medlemsavgift.
5.5 Medlemmet kan ikke motregne i skyldig medlemsavgift krav det måtte mene å ha mot Selskapet.
6 ANSVARSFORHOLD
6.1 Medlemmet er ansvarlig for egen helsetilstand og at det ikke medfører helsemessig risiko med å
delta i Selskapets aktiviteter eller ved egen aktivitet i Selskapets lokaler.
6.2 Medlemmet er ansvarlig for selv å sørge for at verdigjenstander enten ikke medbringes eller
oppbevares på betryggende måte. Det oppfordres til å la mobiltelefon bli igjen hjemme eller i bilen.
6.3 Medlemmet er ansvarlig for skader på seg selv, egne eiendeler og for skade på Selskapets
eiendeler eller lokaler eller på tredjemann eller dennes eiendeler, som følge av Medlemmets
aktivitet i Selskapets lokaler eller under Medlemmets utførelse av aktiviteter i regi av Selskapet.
6.4 Medlemmet er ansvarlig for å holde Selskapet løpende informert om adresseendringer og annen
informasjon som er nødvendig for ivaretakelsen av rettigheter og plikter etter Medlemsavtalen.
Dette gjøres på MIN SIDE på Selskapets hjemmeside. Forsinket betaling eller andre mislighold som
følge av at informasjonsplikten ikke er overholdt er Medlemmet selv ansvarlig for.
6.5 Selskapet fraskriver seg ansvar for ethvert tap av Medlemmer eller andres eiendeler og enhver
skade på Medlemmer eller andre personer eller eiendeler, med mindre tapet eller skaden skyldes
grov uaktsomhet eller forsett fra Selskapets ansatte.
6.6 Selskapet er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av
forhold utenfor Selskapets kontroll og/eller som Selskapet ikke kunne forutse, unngå eller overvinne
følgene av.

7 MISLIGHOLD, UTESTENGELSE, HEVING
7.1 Ved Medlemmets mislighold av Medlemsavtalen eller de til enhver tid gjeldende ordensregler
kan Selskapet ilegge skriftlig advarsel eller i særlige tilfeller bortvise og utestenge Medlemmet fra
deltakelse på timer for kortere eller lengre periode. Bortvisning/utestengelse i henhold til
bestemmelsen her gir ikke Medlemmet rett til refusjon av innbetalt medlemsavgift eller fritak for
betaling av utestående medlemsavgift.
7.2 Ved vesentlig mislighold av Medlemsavtalen (i tillegg til i de tilfeller som eksplisitt er nevnt i
Vilkårene) eller de til enhver tid gjeldende ordensregler har Selskapet rett til å heve Medlemsavtalen
med umiddelbar virkning. Heving av Medlemsavtalen fritar ikke Medlemmet for betaling av
utestående medlemsavgift. Dersom Selskapet velger å heve medlemsavtalen med umiddelbar
virkning vil utestående medlemsavgift forfalle straks til betaling som et samlet beløp.
8 ENDRINGER OG OVERDRAGELSE
8.1 Selskapet forbeholder seg retten til å endre Vilkårene på ethvert tidspunkt. Dersom endring skjer
til ugunst for Medlemmet, vil slike endringer bli notifisert med 14 dagers varsel. Endringer gir ikke
rett til heving eller oppsigelse av Medlemsavtalen eller rett til refusjon av medlemsavgift. Prislister og
treningsplaner og åpningstider kan endres uten pliktig forutgående varsel.
8.2 Selskapet kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Medlemsavtalen i forbindelse med
salg, virksomhetsoverdragelse og/eller omstrukturering, uten samtykke fra Medlemmet.
9 LOVVALG OG TVISTER
9.1 Medlemsavtalen er underlagt norsk rett og eventuelle tvister med utspring i Medlemsavtalen skal
bringes inn for forliksrådet i Bergen/Bergen tingrett.